Giáo dục
Bác Hồ với Sự nghiệp Giáo dục

Diệt dốt sau Cách mạng Tháng Tám

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục và chỉ rõ: "Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang..., xây dựng kinh tế, không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa". (Xem Hồ Chí Minh toàn tập, t.8, trang 184).

Người còn nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Ngay ngày đầu, sau khi tuyên bố độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những nhiệm vụ cấp bách mà một trong những nhiệm vụ cấp bách là diệt giặc dốt, xóa nạn mù chữ cho toàn dân.
 
 
 
 
Giáo dục