Giáo dục
Bác Hồ với Sự nghiệp Giáo dục
Chào Mừng Quý Vị và Các Bạn Đến với Website Bác Hồ với Sự Nghiệp Giáo Dục

LỜI GIỚI THIỆU

Picture


TƯ TƯỞNG BÁC HỒ

Picture
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực.

Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học vấn cho con người, mà có tính bao quát, sâu xa, nhưng vô cùng sinh động, thiết thực, nhằm đào tạo ra những con người toàn diện, vừa "hồng" vừa "chuyên", có tri thức, lý tưởng, đạo đức sức khoẻ, thẩm mỹ...


TƯ LIỆU VỀ BÁC HỒ

Picture

HÔM NAY...

LÀM THEO LỜI BÁC

Picture

CÁC TÁC PHẨM CỦA BÁC

Picture

DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN

Picture

TƯ TƯỞNG BÁC HỒ

Picture

Giáo dục